DLA KOGO?

Projekt jest adresowany do osób, które w okresie próby zostały przez sąd oddane pod dozór Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja.

JAK  PRACUJEMY?

Rozpoczynamy pracę od diagnozy osoby oddanej pod dozór.

Ustalamy indywidualny kontrakt z klientem.

Realizujemy kontakt z klientem w miejscu zamieszkania oraz w placówce stacjonarnej Stowarzyszenia.

W trakcie prowadzonego dozoru dbamy o wypełnianie przez dozorowanego obowiązków oraz:

Prowadzimy doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy (posiadamy stałe oferty zatrudnienia)Diagnozujemy pod kątem konieczności objęcia opieką psychologiczną lub psychiatrycznej

Prowadzimy terapię dla osób uzależnionych i dla sprawców przemocy

Prowadzimy diagnozę w kierunku sytuacji socjalnej.

Udzielamy również wsparcia socjalnego poprzez pracę socjalną i pomoc żywnościową dzięki współpracy z Bankiem Żywności

Prowadzimy poradnictwo prawne, służące rozwiązywaniu problemów naszych klientów

Prowadzimy diagnozę, poradnictwo i terapię osób uzależnionych od hazardu i Internetu

Prowadzimy diagnozę pod kątem uzależnień od środków psychoaktywnych: alkoholu iNarkotykówRealizujemy decyzje podjęte w trybie art. 164 § 1 KkwPo przeprowadzonej diagnozie prowadzimy terapię lub kierujemy osoby uzależnione do specjalistycznych poradni

Prowadzimy autorski program edukacyjny dla sprawców wypadków drogowych, którzy dopuścili się przestępstwa w komunikacji będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychoaktywnych

Pracujemy z klientem oraz z jego rodziną. Jesteśmy dyspozycyjni dla organów sądu, prokuratury i Policji

NASZA KADRA

Naszą kadrę stanowi profesjonalny zespół specjalistów z różnych dziedzin. Mamy w swoich szeregach pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, specjalistów terapii uzależnień i prawników. Ponadto, większość personelu ma kilkuletnie lub kilkunastoletnie doświadczenia we współpracy z dozorowanymi oraz z sądem z uwagi na wykonywanie obowiązków kuratora społecznego.

Kadra posiada również wiedzę i doświadczenia dotyczące standardów wykonywania orzeczeń w innych krajach EU, między innymi w Anglii, Irlandii i Danii.

Wszystkie osoby są przygotowane do pracy pod rygorami ustawy o ochronie danych osobowych.

NASZE WYJĄTKOWE NARZĘDZIA PRACY

  • Pracujemy metodą case work – czyli metodą pracy z indywidualnym przypadkiem.
  • Obejmujemy klientów diagnozą pod kątem ryzyka ponownego wejścia w konflikt z prawem i w oparciu o diagnozę opracowujmy indywidualny sposób prowadzenia przypadku
  • Obejmujemy klientów diagnozą osobowościową
  • Prowadzimy diagnozę osobopoznawczą
  • Prowadzimy specjalistyczną diagnozę, poradnictwo i terapię dla osób uzależnionych od hazardu
  • Diagnozujemy pod kątem uzależnień od środków psychoaktywnych: alkoholu i narkotyków
  • Prowadzimy autorski 12 miesięczny program dla sprawców przestępstw w komunikacji
  • Prowadzimy analizy i badania statystyczne, które pozwalają nam na bieżąco modyfikować narzędzia pracy – tak by realnie służyły one zmniejszaniu się zjawiska recydywy przestępczej w populacji osób objętych naszymi działaniami.
  • Pracujemy z wykorzystaniem autorskich formularzy i obrazujących przebieg okresu próby i pracy z klientem

NASZE ZASOBY

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja prowadzi działalność w Centrum Integracji Pro domo, gdzie prowadzona jest praca postpenitencjarna z osobami zwalnianymi z zakładów karnych oraz w Centrum Wykonania Orzeczeń, gdzie zajmujemy się osobami oddanymi pod dozór oraz osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.

W Centrum Integracji prowadzimy również hostel i udzielamy pomocy socjalnej osobom zwalnianym i członkom ich rodzin.

W Centrum Wykonania Orzeczeń prowadzone są pozostałe działania, w tym szczególności praca terapeutyczna i kontakt z klientem. Komfortowe warunki pracy umożliwiają również spotkania z rodzinami oraz z dziećmi naszych klientów.