Centrum Integracji Pro Domo

Dokumenty dla osób ubiegających się o pobyt w Pro Domo

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Oświadczenie RODO

Regulamin Pro domo

Centrum Integracji Pro Domo to przejściowy dom dla osób bezdomnych, które opuszczają zakłady karne i areszty śledcze i w wyniku zaistniałych okoliczności nie mogą lub nie powinny wracać do środowiska sprzed pobytu w jednostce penitencjarnej. Centrum oferuje 8 miejsc rotacyjnych dla mężczyzn umożliwiających pobyt stacjonarny w okresie 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia pobytu do 6 miesięcy.

Mieszkańcy Pro Domo zobowiązani są do podjęcia zatrudnienia oraz uczestniczenia w terapii zgodnie z zawartym kontraktem indywidualnym. Centrum oferuje mieszkańcom oddziaływania terapeutyczne i psychoedukacyjne ukierunkowane na zapobieganie nawrotom uzależnienia oraz motywowanie do wyznaczania życiowych celów i wsparcie w ich realizacji.  Mieszkańcy mają możliwość konsultacji z prawnikiem, doradcą zawodowym, psychologiem i terapeutą uzależnień.

Pro Domo jest miejscem, gdzie pod okiem specjalistów można odnaleźć się w rzeczywistości: podjąć zatrudnienie, odnowić kontakty z rodziną, znaleźć specjalistyczne wsparcie w walce z uzależnieniem, odnaleźć pasję i nabyć umiejętność konstruktywnego spędzania czasu wolnego.

Warunki przyjęcia:

  • Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary lub zakończenie odbywania kary pozbawienia wolności;
  • Uprzednie dostarczenie wypełnionego kwestionariusza oraz pisemna akceptacja Regulaminu obowiązującego w Centrum (pliki do pobrania poniżej);
  • Potwierdzenie do zakwaterowania przez Kierownika Centrum;
  • Oddanie pod dozór Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja (zgoda na objęcie dozorem przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja jest wysyłana do Sądu Penitencjarnego po otrzymaniu postanowienia o wyznaczeniu Stowarzyszenia do wykonywania dozoru lub na wniosek – również mailowy – wychowawcy lub kierownika penitencjarnego przed wyznaczeniem posiedzenia Sądu Penitencjarnego w sprawie udzielenia zezwolenia na udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia) – warunek dotyczy wyłącznie osób warunkowo przedterminowo zwalnianych z odbywania kary ubiegających się o pobyt w Pro Domo.

Realizacja działań opiera się o porozumienia zawarte pomiędzy Małopolskim Stowarzyszeniem Probacja a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie oraz z jednostkami penitencjarnymi, jak również o współpracę z Kuratorską Służbą Sądową. Działania podejmowane w ramach projektu polegają na prowadzeniu domu pomocy postpenitencjarnej Pro domo oraz Punktu konsultacyjnego świadczącego pomoc ambulatoryjną. Pierwszeństwo zamieszkania w ośrodku Pro domo mają osoby dotknięte trwałą bezdomnością lub te, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie powinny powrócić do miejsca zamieszkania sprzed osadzenia, zaś wstępna kwalifikacja odbywa się jeszcze podczas pobytu w jednostce.

Beneficjenci uzyskają wsparcie umożliwiające usamodzielnienie się m.in. poprzez: zapewnienie miejsca pobytu w okresie do 3 miesięcy, pomoc żywnościową i inną rzeczową, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, doradztwo zawodowe i prawne. Działania wychowawczo-resocjalizacyjne obejmują: motywowanie do podjęcia pracy, wspieranie w odbudowywaniu relacji rodzinnych, wdrażanie do samodzielności i odpowiedzialności za własne działania oraz motywowanie i wspieranie w zmianie stylu życia sprzed osadzenia.

 Z pomocy oferowanej przez Punkt konsultacyjny skorzystać mogą osoby opuszczające jednostki penitencjarne oraz ich rodziny i bliscy, którzy nie wymagają pomocy w zakwaterowaniu. Działania ukierunkowane są na udostępnieniu pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej oraz związanej z powrotem na rynek pracy przez byłych osadzonych. Oferowana jest także doraźna pomoc rzeczowa, a także działania specjalistyczne ukierunkowane na pomoc dzieciom osób osadzonych.

Dodatkowym obszarem działań jest częściowe pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania kobietom, które w okresie do trzech miesięcy od opuszczenia jednostki penitencjarnej nie posiadają funduszy na zrealizowanie powyższych kosztów.

Osoby zainteresowane pobytem lub ich przedstawicieli zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Centrum:

Osoby zainteresowane pobytem lub ich przedstawicieli                       zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Centrum:

Agnieszka Szeliga-Żywioł
tel. 578 116 110
pn-wt w godz. 8:00-20:00
śr-pt w godz. 14:00-20:00
e-mail: agnieszkas.probacja@wp.pl

 

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej w Krakowie

Al. Z. Krasińskiego 9/26a
tel. 12 426 47 39

poniedziałek 9:00 – 13:00
wtorek: 9:00 – 13:00
środa 9:00 – 14:00

Dodatkowe godziny dostępności biura – osoba pierwszego kontaktu:
czwartki godzina 10:00 – 14:00

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty dla osób ubiegających się o pobyt w Pro Domo

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Oświadczenie RODO

Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie  udzielania pomocy osobom pozbawionym wolnosci, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najblizszym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji i instytucji na lata 2020 – 2022.

Tytuł zadania: Centrum Integracji Pro Domo
Dofinansowano ze środków Skarbu Państwa.
Kwota dotacji na lata 2020-2022: 756 236,25 zł

Zadanie publiczne jest dofinansowane, ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Zadanie publiczne jest współfinansowane, ze środków otrzymanych z Gminy Miejskiej Kraków.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.