CENTRUM INTEGRACJI PRO DOMO

Dokumenty dla osób ubiegających się o pobyt w Centrum Integracji Pro Domo

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Oświadczenie RODO

Regulamin Pro domo

OŚRODEK POMOCY POSTPENITENCJARNEJ CENTRUM INTEGRACJI PRO DOMO – POMOC AMBULATORYJNA ORAZ ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA DLA OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH ZAKŁADY KARNE

Z pomocy oferowanej ambulatoryjnie w ramach pracy Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej skorzystać mogą osoby opuszczające jednostki penitencjarne oraz ich rodziny i bliscy, którzy nie wymagają pomocy w zakwaterowaniu. Działania ukierunkowane są na udostępnieniu pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej oraz związanej z powrotem na rynek pracy przez byłych osadzonych. Oferowana jest także doraźna pomoc rzeczowa.

ul. Rzepakowa 4, 31-989 Kraków ( osiedle Przylasek Rusiecki, dzielnica: Nowa Huta)

tel. 578 116 110

mail: centrumintegracji.prodomo@gmail.com

skype: stowarzyszenie.probacja

 

DOM POMOCY POSTPENITENCJARNEJ – CENTRUM INTEGRACJI PRO DOMO

to przejściowy dom dla osób bezdomnych, które opuszczają zakłady karne i areszty śledcze i w wyniku zaistniałych okoliczności nie mogą lub nie powinny wracać do środowiska sprzed pobytu w jednostce penitencjarnej. Centrum oferuje 8 miejsc rotacyjnych dla mężczyzn umożliwiających pobyt stacjonarny w okresie 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia pobytu do 6 miesięcy.

 

Mieszkańcy Pro Domo zobowiązani są do podjęcia zatrudnienia oraz uczestniczenia w terapii zgodnie z zawartym kontraktem indywidualnym. Centrum oferuje mieszkańcom oddziaływania terapeutyczne i psychoedukacyjne ukierunkowane na zapobieganie nawrotom uzależnienia oraz motywowanie do wyznaczania życiowych celów i wsparcie w ich realizacji.  Mieszkańcy mają możliwość konsultacji z prawnikiem, doradcą zawodowym, psychologiem i terapeutą uzależnień.

Pro Domo jest miejscem, gdzie pod okiem specjalistów można odnaleźć się w rzeczywistości: podjąć zatrudnienie, odnowić kontakty z rodziną, znaleźć specjalistyczne wsparcie w walce z uzależnieniem, odnaleźć pasję i nabyć umiejętność konstruktywnego spędzania czasu wolnego.

 

Warunki przyjęcia:

  • Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary lub zakończenie odbywania kary pozbawienia wolności;
  • Uprzednie dostarczenie wypełnionego kwestionariusza oraz pisemna akceptacja Regulaminu obowiązującego w Centrum (pliki do pobrania poniżej);
  • Potwierdzenie do zakwaterowania przez Kierownika Centrum;
  • Oddanie pod dozór Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja (zgoda na objęcie dozorem przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja jest wysyłana do Sądu Penitencjarnego po otrzymaniu postanowienia o wyznaczeniu Stowarzyszenia do wykonywania dozoru lub na wniosek – również mailowy – wychowawcy lub kierownika penitencjarnego przed wyznaczeniem posiedzenia Sądu Penitencjarnego w sprawie udzielenia zezwolenia na udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia) – warunek dotyczy wyłącznie osób warunkowo przedterminowo zwalnianych z odbywania kary ubiegających się o pobyt w Pro Domo.

Realizacja działań opiera się o porozumienia zawarte pomiędzy Małopolskim Stowarzyszeniem Probacja a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie oraz z jednostkami penitencjarnymi, jak również o współpracę z Kuratorską Służbą Sądową. Działania podejmowane w ramach projektu polegają na prowadzeniu domu pomocy postpenitencjarnej Pro Domo oraz Ośrodka Pomocy Postpenitencjarnej świadczącego pomoc ambulatoryjną. Pierwszeństwo zamieszkania w placówce mają osoby dotknięte trwałą bezdomnością lub te, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie powinny powrócić do miejsca zamieszkania sprzed osadzenia, zaś wstępna kwalifikacja odbywa się jeszcze podczas pobytu w jednostce.

Beneficjenci uzyskają wsparcie umożliwiające usamodzielnienie się m.in. poprzez: zapewnienie miejsca pobytu w okresie do 3 miesięcy, pomoc żywnościową i inną rzeczową, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, doradztwo zawodowe i prawne. Działania wychowawczo-resocjalizacyjne obejmują: motywowanie do podjęcia pracy, wspieranie w odbudowywaniu relacji rodzinnych, wdrażanie do samodzielności i odpowiedzialności za własne działania oraz motywowanie i wspieranie w zmianie stylu życia sprzed osadzenia, w tym przeciwdziałanie przemocy.

Osoby zainteresowane pobytem lub ich przedstawicieli zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Centrum.

 

KONTAKT W SPRAWIE ZAKWATEROWANIA W PLACÓWCE

Agnieszka Szeliga-Żywioł – kierownik Centrum 

tel. 578 116 110
e-mail: agnieszkas.probacja@wp.pl

 

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW CENTRUM INTEGRACJI PRO DOMO 

  • Bohdan Twardowski – pedagog resocjalizacji
  • Paulina Bąbol – pedagog resocjalizacji, mentor osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • Agnieszka Czebek – Szebek – pedagog 

OŚRODEK POMOCY POSTPENITENCJARNEJ 

ul. Rzepakowa 4, 31-989 Kraków (osiedle Przylasek Rusiecki, dzielnica: Nowa Huta)

tel. 578 116 110

 

CZYNNE:

Środa: 8:00 – 11:00 oraz 16:00 – 21:00

Piątek: 8:00 – 16:00

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty dla osób ubiegających się o pobyt w Pro Domo

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Oświadczenie RODO

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości