Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie  udzielania pomocy osobom pozbawionym wolnosci, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najblizszym, dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji i instytucji na lata 2020 – 2022.

Tytuł zadania: Centrum Integracji Pro Domo
Dofinansowano ze środków Skarbu Państwa.
Kwota dotacji na lata 2020-2022: 756 236,25 zł

Projekt adresowany jest do osóbopuszczających zakłady karne i areszty śledcze oraz ich bliskich i rodzin. Realizacja działań opiera się o porozumienia zawarte pomiędzy Małopolskim Stowarzyszeniem Probacja a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie oraz z jednostkami penitencjarnymi, jak również o współpracę z Kuratorską Służbą Sądową. Działania podejmowane w ramach projektu polegają na prowadzeniu domu pomocy postpenitencjarnej Pro domo oraz Punktu konsultacyjnego świadczącego pomoc ambulatoryjną. Pierwszeństwo zamieszkania w ośrodku Pro domo mają osoby dotknięte trwałą bezdomnością lub te, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie powinny powrócić do miejsca zamieszkania sprzed osadzenia, zaś wstępna kwalifikacja odbywa się jeszcze podczas pobytu w jednostce. Beneficjenci uzyskają wsparcie umożliwiające usamodzielnienie się m.in. poprzez: zapewnienie miejsca pobytu w okresie do 3 miesięcy, pomoc żywnościową i inną rzeczową, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, doradztwo zawodowe i prawne. Działania wychowawczo-resocjalizacyjne obejmują: motywowanie do podjęcia pracy, wspieranie w odbudowywaniu relacji rodzinnych, wdrażanie do samodzielności i odpowiedzialności za własne działania oraz motywowanie i wspieranie w zmianie stylu życia sprzed osadzenia. Z pomocy oferowanej przez Punkt konsultacyjny skorzystać mogą osoby opuszczające jednostki penitencjarne oraz ich rodziny i bliscy, którzy nie wymagają pomocy w zakwaterowaniu. Działania ukierunkowane są na udostępnieniu pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej oraz związanej z powrotem na rynek pracy przez byłych osadzonych. Oferowana jest także doraźna pomoc rzeczowa, a także działania specjalistyczne ukierunkowane na pomoc dzieciom osób osadzonych. Dodatkowym obszarem działań jest częściowe pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania kobietom, które w okresie do trzech miesięcy od opuszczenia jednostki penitencjarnej nie posiadają funduszy na zrealizowanie powyższych kosztów.

Zadanie publiczne jest dofinansowane, ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

logo KBPN_pol_ok

Zadanie publiczne jest współfinansowane, ze środków otrzymanych z Gminy Miejskiej Kraków.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.