W październiku 2018 r. rozpoczęliśmy program wczesnego wykrywania uzależnień w miejscu pracy, który został bardzo dobrze przyjęty i stał się stałą częścią naszego harmonogramu szkoleń.

Program nazwaliśmy „Widzieć Więcej”.

 

        Dlaczego?

Profilaktyka w miejscu pracy jest zjawiskiem nieobecnym w przestrzeni problematyki uzależnień. W środowiskach zawodowych temat osób, które zaczynają mieć problem z nadużywaniem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych jest tematem tabu.

 

Zgodne milczenie, zarówno samej osoby z problemem jak również otaczających ją w pracy osób, doprowadza do sytuacji krytycznych, w których niekontrolowane zachowania prowadzą do utraty pracy, konfliktu z prawem czy sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, również współpracowników.
Brak wypracowanych mechanizmów i procedur bezpiecznego postępowania w sytuacji wystąpienia kryzysu
u współpracownika powoduje, że ani osoba w kryzysie nie potrafi (lub obawia się) zwrócić o pomoc, a współpracownicy i przełożeni nie umieją tej pomocy zaproponować. Kryzys, który nieuchronnie nadchodzi, nie pozwala na działania ograniczenia strat. Należy podkreślić, że w każdym zawodzie osoba z problemem utraty kontroli spożycia środków lub substancji psychoaktywnych stanowi poważne zagrożenie dla siebie oraz osób trzecich, ale są grupy zawodowe, gdzie z uwagi na charakter wykonywanej pracy, ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia jest niewspółmiernie wyższe. Dotyczy to z pewnością: strażaków, policjantów, nauczycieli oraz pracowników zawodów medycznych.

 

Szkolenie przewidziane jest na 8 godzin i składa się z dwóch części. Prowadzić je będziemy z wykorzystaniem dwóch metod: wykładu oraz warsztatu:

CZĘŚĆ PIERWSZA: Wykłady z wiedzy na temat przepisów prawnych: zagadnienia związane z odpowiedzialnością karną, koleżeńską i odpowiedzialnością pracodawcy.

CZĘŚĆ DRUGA: składa się z warsztatu i dramy. Zajęcia prowadzone będą w formie otwartej rozmowy na temat uzależnień. Rozpoczniemy od wiedzy na temat różnych substancji uzależniających obecnych na rynku, również substancje nowej generacji. Omówimy temat autodiagnozy pod kątem oceny charakteru używania środków lub substancji psychoaktywnych oraz dostępnych form leczenia i terapii uzależnień. Będziemy uczyć się odczytywać sygnały ostrzegawcze i rozpoznawać mechanizmy występujące u osób uzależnionych. Zaproponujemy sposoby wsparcia dla rozpoznanych osób z problemem uzależnienia. Planujemy pracować z uczestnikami nad umiejętnością komunikowania swoich problemów oraz nawiązywania kontaktu z osobą w problemie.

REALIZATORZY

fundacja-11
fundacja-6

Barbara Wilamowska

Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja

Agnieszka Szeliga – Żywioł

Wiceprezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja

Prawnik i socjolog, stały wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz koordynator działań Kuratorskiej Służby Sądowej przy wykonywaniu kary w Systemie Dozoru Elektronicznego (2007-2017).


Miłośniczka narciarstwa, książek Lema i Steven`a Eriksona. Autorka i współautorka wielu publikacji na temat probacji i narkomanii. Świetnie gotuje.

Pedagog i specjalista terapii uzależnień certyfikowany przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Zajmuje stanowisko merytorycznej kierownik Centrum Integracji pro Domo, prowadzi projekty nakierowane na podnoszenie kompetencji wychowawczych osadzonych rodziców. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz z dorosłymi osobami uzależnionymi. Od lat współpracuje z organami prokuratury i wykonuje diagnostykę osób uzależnionych.

3