Kampania społeczna "Not my crime, still my sentence / Nie moja wina, ale moja kara 2020"

Jak co roku w czerwcu, Children of Prisoners Europe (COPE) a wraz z nią Małopolskie Stowarzyszenie Probacja rozpoczyna kampanię społeczną „Nie moja wina, ale moja kara” mającą na celu wspieranie oraz wzmacnianie podejmowanych wysiłków na rzecz ochrony praw dzieci, których rodzic odbywa karę pozbawienia wolności. Tegoroczna kampania, za dokument przewodni obrała “It’s time to act” – “Czas działać”. Jest to dziecięca wersja Zaleceń CM/Rec(2018)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich, dotyczących dzieci rodziców osadzonych w zakładach karnych, napisanych przez dzieci i młodzież z całej Europy, która korzysta ze wsparcia organizacji członkowskich zrzeszonych w COPE.

Odtwórz wideo

"NIE MOJA WINA, ALE MOJA KARA" NASZA KAMPANIA WSPÓŁPROWADZONA Z COPE

W dniu 04 kwietnia 2018 Rada Europy przyjęła Zalecenie CM/Rec(2018) 54 i rozesłała je do wszystkich 47 państw członkowskich. Zalecenie i towarzyszące Memorandum Wyjaśniające są wynikiem wielomiesięcznych prac Rady ds. Współpracy Penologicznej Europy (PC-CP) oraz europejskiej sieci COPE: Children of Prisoners Europe [Dzieci Więźniów Europy]. Zalecenie podkreśla działanie w najlepszym interesie dziecka w sytuacji izolacji penitencjarnej jego rodzica, co obejmuje zapewnianie regularnego kontaktu włączając fizyczne wizyty (Artykuł 17) oraz inne formy kontaktu, przykładowo dostępne za pomocą technologii (Artykuły 25 i 26).

Zalecenie omawia prawa dziecka od chwili aresztowania jego rodzica, aż do chwili zwolnienia go z więzienia. Podkreśla ważny aspekt utrzymania i aktywizacji w osadzonych roli rodzica pomimo faktu odbywania izolacji penitencjarnej, promując większą dbałość o prawa dziecka. Obecnie szacuje się, że około 2,1 miliona dzieci na terenie Europy posiada rodzica w więzieniu. Szczególne potrzeby tych dzieci często są pomijane ze względu na fakt ogólnego braku świadomości społecznej w kwestii tego problemu.

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja jest członkiem COPE – międzynarodowej sieci europejskiej, której celem jest praca na rzecz pełnego poszanowania praw dzieci posiadających rodziców w więzieniu, jak również podejmowania działań zapewniających dzieciom w takiej sytuacji dobrostanu i zdrowego rozwoju. Dzieci odseparowane od osadzonego rodzica musza zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, takimi jak trudności społeczne, ekonomiczne i emocjonalne. Nie należy traktować ich inaczej niż inne dzieci ze względu na działania rodziców lub ich status. Powinny mieć możliwość kontynuacji regularnego, jakościowego kontaktu z własnymi rodzicami w przyjaznym dzieciom otoczeniu. Powinny otrzymywać wsparcie, umożliwiające ich dobry wzrost i rozwój w zdrowy sposób. Ważne jest, aby dzieci, których rodzice odbywają karę, otrzymywały pozytywne wsparcie z wielu źródeł: szkół, społeczności i osób pracujących w służbie więziennej. Skuteczne dobre praktyki uwzględniające potrzeby dziecka wpisują się w wymogi bezpieczeństwa i często pozytywnie wpływają na środowisko więzienne. Co roku w czerwcu COPE prowadzi społeczną akcję „Nie moja wina, ale moja kara”, aby zwrócić uwagę na konkretne potrzeby i prawa dzieci osadzonych. Uczestnictwo dziecka jest w tym roku w centrum naszej kampanii. Członkowie COPE na terenie całej Europy, włączając Małopolskie Stowarzyszenie Probacja, będą pracować z dziećmi i młodzieżą, aby przepisać Artykuły Zalecenia Rady Europy językiem zrozumiałym dla dzieci. Po zakończeniu akcji COPE opublikuje ogólnoeuropejska wersję Zalecenia przyjazną dzieciom pod koniec roku, którą chętnie podzielimy się z Państwem. Mamy nadzieję, że nasza akcja naświetli problem na terenie Polski i uczuli nas na obecność stygmatyzowanych dzieci więźniów w naszych społecznościach.