Pomagaj z nami!

Rozliczając PIT możesz przekazać 1,5% na cele statutowe

Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja KRS: 0000115574

Jak wykorzystamy 1,5%

Pomagamy osobom pokrzywdzonym – by rzeczywiście otrzymały pomoc po traumatycznych wydarzeniach. Pomagamy rodzinom osób, które trafiły do więzienia, mając na uwadze szczególnie dzieci, które przez nieobecność jednego, albo obojga rodziców przeżywają osobistą tragedię. Pomagamy sprawcom przestępstw pełniąc nad nimi dozór by nie popełnili ponownie błędu, który zrujnował ich życie.
Czasami wystarczy jeden krok, znalezienie pracy, wybranie nowego środowiska, podjęcie leczenia lub terapii by zmienić bieg wydarzeń.

Cele naszej organizacji realizujemy poprzez:

•  tworzenie i prowadzenie placówek pomocowych mających na celu zarówno pomoc osobom opuszczającym zakłady karne, jak również szeroko pojęte dobro i bezpieczeństwo społeczne

•  prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej i leczniczej

•  wpływanie na ograniczenie zjawiska recydywy w okręgu dzialania Stowarzyszenia

•  sprawowanie dozoru nad osobami skazanymi, osobami zwalnianymi z zakladów karnych oraz nadzoru nad osobami nieletnimi

•  propagowanie problematyki o charakterze penitencjarnym i postpenitencjarnym

•  utrzymywanie współpracy z instytucjami rzeądowymi oraz pozarządowymi w celu realizacji wspólnych dzialań określonych statutem

•  inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych mających na celu zapobieganie przestępczości i uaktywnianie spolecznej readaptacji osób skazanych.

•  prowadzenie warsztatów i szkoleń dotyczących: uzależnień oraz szeroko rozumianej patologii społecznej

•  organizowanie warsztatów zawodowych dla osób skazanych

•  pozyskiwanie środków na rzecz projektów realizowanych przez Stowarzyszenie

•  udzielanie pomocy osobom skazanym oraz ich rodzinom, szczególnie w zakresie pomocy: moralnej oraz materialnej

Lub wpłać na konto:
PL 71 1050 1445 1000 0022 7253 3585
KRS: 0000115574