Projekt Nowa Perspektywa ma na celu zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie, a zwłaszcza przemocy wobec dzieci i korygowanie dysfunkcyjnych zachowań w tym zakresie wśród osób karanych sądownie,w tym osób odbywających karę pozbawienia wolności i w okresie readaptacji po zwolnieniu z więzienia oraz członków ich rodzin. Celem projektu jest ograniczenie zjawiska recydywy, podniesienie poziomu bezpieczeństwa społecznego oraz przerwanie błędnego koła międzypokoleniowej przestępczości. Projekt cechuje kompleksowość oferty oddziaływań oraz dostosowanie metod realizacji do warunków specyficznych dla wybranej grupy odbiorców – działania będą realizowane zarówno w więzieniach jak i w warunkach wolnościowych. W projekcie realizowane będą sprawdzone i ewaluowane programy readaptacyjne, o potwierdzonej skuteczności, skonstruowane przez Wnioskodawcę. W ramach realizacji projektu planuje się współpracę z pozarządową organizacją z Norwegii, gdyż norweska myśl penitencjarna i spojrzenie na readaptację i inkluzję społeczną osób karanych sądownie, od lat stanowią wzór do naśladowania dla polskiej penitencjarystyki oraz organizacji pozarządowych pracujących z więźniami i ich rodzinami. Większość działań realizowana będzie regionalnie – na terenie Krakowa i Małopolski, ale przewiduje się także działania o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.

W związku z realizacją przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja projektu „Nowa Perspektywa” Przedstawiamy Państwu możliwe formy wsparcia dostępne w projekcie:

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prosimy o bezpośredni kontakt na podane numery telefonów lub adresy mailowe. 

Terapia uzależnień oraz wsparcie psychologiczne:

Małgorzata Pawłowska – psycholog, terapeuta uzależnień – tel. 503 860 572

Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych i dzieci osób osadzonych:


Katarzyna Klima – psycholog – tel. 507 383 053

Konsultacje prawne dla osób opuszczających jednostki penitencjarne lub dotkniętych izolacją penitencjarną członka rodziny.


Aleksandra Wilamowska – aleksandraw.probacja@wp.pl

Konsultacje z zakresu wspierania więzi pomiędzy osadzonym rodzicem a dzieckiem, wspierania rodzicielstwa podczas odbywania kary oraz pracy z rodziną

Konsultacje przeznaczone dla osób odbywających karę pozbawienia wolności. Ewelina Startek   tel. 667 579 775

Konsultacje dla osób pozbawionych wolności przygotowujących się do zwolnienia oraz w okresie readaptacji po wyjściu na wolność

Agnieszka Szeliga – Żywioł – konsultacje z zakresu przygotowania do zwolnienia, pomocy postpenitencjarnej, oraz readaptacji do warunków wolnościowych po odbyciu kary, przeznaczone dla osób odbywających karę pozbawienia wolności tel. 578 116 110

Działania realizowane w ramach Projektu Nowa Perspektywa

"Tata w więzieniu. Odwiedziny." - książka dla dzieci osób osadzonych w ZK.

Dzięki owocnej współpracy dwustronnej z naszymi norweskimi partnerami z Kirkens Bymisjon w Drammen w ramach Projekt Nowa Perspektywa przetłumaczyliśmy na język polski i wydaliśmy książeczkę dla dzieci poruszająca trudny temat odwiedzin rodziców w zakładzie karnym. Jesteśmy przekonani, że książka ta będzie niezmiernie pomocnym narzędziem w naszej codziennej pracy z dziećmi osób osadzonych.
 
Książka „Tata w więzieniu. Odwiedziny.” została wydana przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja w ramach Projektu Nowa Perspektywa finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach projektu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Szkolenie dla pracowników i wolontariuszy Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja.

W sobotę 7.10.2023 przeprowadziliśmy szkolenie dla pracowników i wolontariuszy Probacja, którzy będą się angażować we wspieranie działań marketingowo-fundraisingowych Stowarzyszenia. W czasie szkolenia uczestnicy mieli okazje zapoznać się ze strategia marketingową Stowarzyszenia, zasadami korzystania z narzędzi komunikacji oraz standardami dotyczącymi reprezentacji Stowarzyszenia i dbania o jego wizerunek.
 
Działanie zostało zrealizowane w ramach Projektu Nowa Perspektywa finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach projektu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

"Papa Plus" - model wspierania więzi w rodzinach dotkniętych izolacją penitencjarną.

W dniu 12.09.2023, w ramach Projektu Nowa Perspektywa, zrealizowaliśmy szkolenie z modelu wspierania więzi w rodzinach dotkniętych izolacją penitencjarną „Papa Plus”. W szkoleniu udział wzięło 15 funkcjonariuszy z Zakładu Karnego Wojkowice oraz Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach – pracowników działu penitencjarnego oraz działu ochrony. Spotkanie było bardzo owocną platformą wymiany doświadczeń i pozwoliło spojrzeć z perspektywy dziecka na konsekwencje osadzenia rodzica. Jesteśmy przekonani, że jako specjaliści możemy i powinniśmy tworzyć taką rzeczywistość, która będzie uwzględniała najlepszy interes dziecka. Także tego dziecka, którego rodzic odbywa karę pozbawienia wolności.

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja - spot "(Nie) Przerwane więzi".

Artykuł 9 Konwencji Praw Dziecka stanowi:
 
„Państwa-Strony będą szanowały prawo dziecka odseparowanego od jednego lub obojga rodziców do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka.”
 
Jednym z ważniejszy dla nas działań jest stwarzanie warunków do realizowania tego prawa przez dzieci, które są objęte pomocą Stowarzyszenia. Chcielibyśmy przedstawić Państwu krótki spot, który porusza specyfikę tych spotkań – ważnych, ale również obwarowanych różnymi ograniczeniami.
 
Produkcja spotów kampanii społecznej Probacja jest działaniem realizowanym w ramach Projekt Nowa Perspektywa, który finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
 
W filmie wystąpili statyści.
 
Dziękujemy:
Juzz Media
Dyrekcji i pracownikom Areszt Śledczy w Krakowie wraz z Oddziałem Zewnętrznym Kraków – Nowa Huta.

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja - spot informacyjny.

Przedstawiamy spot reklamowy, który opowiada o działaniach Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja. W filmie przedstawiamy trzy główne filary naszej działalności pokazując w jaki sposób nasze stowarzyszenie pomaga osobom osadzonym oraz ich rodzinom. Chcąc zmienić ogólną świadomość społeczeństwa i pokazać, że praca z osobami, które odbywają karę pozbawiania wolności ma ogromny sens, zachęcamy wszystkich do udostępniania naszego spotu. Spot ten musiał powstać w dość krótkim czasie, ale dzięki pełnej mobilizacji i współpracy udało się go zrealizować w dokładnie taki sposób jak chcieliśmy.
 
Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy brali udział przy realizacji nagrań oraz niezastąpionemu Juzz Media.
Statystom, pracownikom oraz wszystkim osobom, które tak przychylnie podeszły do naszego pomysłu i ułatwiły nagrania.
Serdecznie dziękujemy także za współpracę Aresztowi Śledczemu w Krakowie wraz z Oddziałem Zewnętrznym Kraków – Nowa Huta!
 
Barbara Wilamowska
Ewelina Startek
Agnieszka Szeliga-Żywioł
 
Film został zrealizowany w ramach Projektu Nowa Perspektywa, który finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Produkcja spotów kampanii społecznej Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja.

Z początkiem maja 2023 roku na terenie Areszt Śledczy w Krakowie, Centrum Integracji Pro Domo, a także biura Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja kręciliśmy spoty – jeden przedstawiający najważniejsze filary działań naszego Stowarzyszenia, a drugi dotyczący istoty wspierania więzi rodzinnych pomiędzy osadzonymi, a ich dziećmi.

Fot. Paulina Bąbol
 
Mężczyzna przedstawiony na fotografiach w roli osadzonego jest statystą.
 
Produkcja spotów kampanii społecznej Probacja jest działaniem realizowanym w ramach Projekt Nowa Perspektywa, który finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Szkolenie dla grupy kuratorów zawodowych ze wszystkich Sądów Rejonowych w obrębie Sądu Okręgowego w Krakowie

We wtorek 17 stycznia 2023 roku, w ramach działań zaplanowanych w Projekt Nowa Perspektywa, przeprowadziliśmy szkolenie dla grupy kuratorów zawodowych ze wszystkich Sądów Rejonowych w obrębie Sądu Okręgowego w Krakowie, z zakresu wspierania więzi rodzic dziecko i jej znaczenia dla resocjalizacji i readaptacji społecznej osób skazanych. W szkoleniu wzięło udział 17 osób. Uczestnicy zapoznali się z działalnością Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja oraz możliwościami współpracy w ramach wykonywanych działań zawodowych. Mieli także okazję wysłuchać nie tylko głosu specjalistów, ale również dzieci, które opowiedziały o swoim doświadczeniu w ramach kampanii „Nie moja wina, ale nie moja kara”. Nie zabrakło merytorycznych dyskusji na temat tego, czy dziecko powinno być brane pod uwagę w procesie skazywania rodzica oraz jak zabezpieczyć najlepszy interes dziecka gdy jego rodzic odbywa kare pozbawienia wolności.

II edycja programu POROZUMIENIE.

W weekend 10-11 grudnia 2022 roku zrealizowaliśmy II edycję programu będącego częścią Projekt Nowa Perspektywa. Realizatorami byli Agnieszka Szeliga-Żywioł i Przemysław Grabczyński. Wykłady i warsztaty odbyły się w grupie 10 osadzonych mężczyzn i trwały łącznie 20 godzin.

➡️ POROZUMIENIE to program społecznej readaptacji skazanych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z elementami profilaktyki uzależnień, realizowany poprzez wykłady i warsztaty tematyczne z zakresu rozpoznawania i kontroli uczuć i emocji, poszerzania umiejętności komunikacji bez przemocy, nabywania umiejętności w zakresie asertywności oraz tworzenia relacji partnerskich.

➡️ POROZUMIENIE to program autorski koordynowany i realizowany przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja.

Wizyta Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja
w Kirkens Bymisjon Drammen - Kongsberg - Hønefoss.

W dniach 22-25 listopada 2022 roku odwiedziliśmy w Drammen w Norwegii naszych przyjaciół z Kirkens Bymisjon Drammen – Kongsberg – Hønefoss. Jest to nasza partnerska organizacja w Projekcie Nowa Perspektywa.

W pierwszym dniu wizyty mogliśmy zobaczyć jak wygląda i funkcjonuje dom przejściowy prowadzony przez Kirkens Bymisjon, a także porozmawiać z pracownikami i mieszkańcami o ich codziennej pracy oraz doświadczeniach. Odwiedziliśmy także siedzibę naszych Partnerów wraz z prowadzoną przez nich Aktivitetskaféen – miejscem integracji i aktywizacji dla pracowników, wolontariuszy i klientów organizacji oraz bistro dla osób czynnie używających substancji odurzających. Uczestniczyliśmy także w prezentacji opisującej historię, misję oraz główne działania Kirkens Bymisjon w Norwegii.

W drugim dniu naszej wizyty studyjnej w Norwegii w ramach Projekt Nowa Perspektywa odwiedziliśmy zakład karny Ringerike. Mieliśmy okazję zobaczyć dużą cześć więzienia oraz porozmawiać z przedstawicielami służby więziennej i wychowawcami na temat tego co charakteryzuje i wyróżnia norweski system penitencjarny oraz jak wygląda codzienna praca z osadzonymi. Rozmawialiśmy także z osobami odbywającymi wyrok w Ringerike na temat ich odczuć i spostrzeżeń. Odwiedziliśmy też siedzibę Kirkens Bymisjon w Honefoss oraz znajdująca się w tym samym budynku kawiarnię, będąca miejscem integrującym lokalną społeczność i osoby zagrożenie wykluczeniem społecznym.

Trzeci, ostatni, dzień naszej wizyty w Norwegii spędziliśmy w siedzibie Kirkens Bymisjon w Drammen. Tego dnia zobaczyliśmy „Myrsnipa”, czyli miejsce usytuowane na jednym z pięter budynku organizacji, w którym odbywają się nadzorowane spotkania klientów Kirkens Bymisjon z ich dziećmi. Był to także dzień spotkań i konsultacji z naszymi norweskimi partnerami, podczas których mieliśmy okazję porozmawiania szczegółowo o wielu istotnych aspektach ich codziennej pracy.

Z Norwegii wróciliśmy, bogatsi o nowe obserwacje, wnioski i spostrzeżenia. Była to dla nas bardzo cenna wymiana doświadczeń i źródło inspiracji. Mamy nadzieję, że uda nam się w krótkim czasie zrealizować jak najwięcej nowych pomysłów jakie zrodziły się podczas tej wizyty.

Strategia marketingowa

W październiku kontynuujemy działania projektowe. Został wybrany kolejny wykonawca do działań komunikacyjnych i opracowania strategii marketingowej.

 Konferencja pt. Organizacja pozarządowa jako partner w procesach wymiaru sprawiedliwości.

W ramach projektu 23 września 2022 roku w Auli Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, w Krakowie odbyła się konferencja pt:  Organizacja pozarządowa jako partner w procesach wymiaru sprawiedliwości.

Konferencja przybliżyła rzeczywistość organizacji pozarządowych, które tak jak Małopolskie Stowarzyszenie Probacja działają na polu poprawy bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania przestępczości i uzależnieniom, a także pomocy rodzinom w kryzysie. Ponadto, przedmiotem międzynarodowej debaty był temat sytuacji dziecka w procesie skazywania rodzica.

W części konferencji, której elementem była debata sędziów z kilku krajów Europy, wysłuchaliśmy wystąpień przedstawicieli świata nauki oraz organizacji pozarządowych z Polski, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Włoch. Szczególną okazją do poruszania tej tematyki jest 20 lecie działalności Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja, które jest liderem w zakresie realizacji projektów readaptacyjnych i resocjalizacyjnych wobec osób w konflikcie z prawem a także profilaktycznych w zakresie zapobiegania przestępczości. 

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

Udział w konferencji był bezpłatny.

PROGRAM KONFERENCJI