CENTRUM INTEGRACJI PRO DOMO dom pomocy postpenitencjarnej


Centrum Integracji Pro Domo to przejściowy dom dla osób bezdomnych, które opuszczają zakłady karne i areszty śledcze i w wyniku zaistniałych okoliczności nie mogą lub nie powinny wracać do środowiska sprzed pobytu w jednostce penitencjarnej. Centrum oferuje 8 miejsc rotacyjnych dla mężczyzn umożliwiających pobyt stacjonarny w okresie 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia pobytu do 6 miesięcy.

Mieszkańcy Pro Domo zobowiązani są do podjęcia zatrudnienia oraz uczestniczenia w terapii zgodnie z zawartym kontraktem indywidualnym. Centrum oferuje mieszkańcom oddziaływania terapeutyczne i psychoedukacyjne ukierunkowane na zapobieganie nawrotom uzależnienia oraz motywowanie do wyznaczania życiowych celów i wsparcie w ich realizacji.  Mieszkańcy mają możliwość konsultacji z prawnikiem, doradcą zawodowym, psychologiem i terapeutą uzależnień.

Pro Domo jest miejscem, gdzie pod okiem specjalistów można odnaleźć się w rzeczywistości: podjąć zatrudnienie, odnowić kontakty z rodziną, znaleźć specjalistyczne wsparcie w walce z uzależnieniem, odnaleźć pasję i nabyć umiejętność konstruktywnego spędzania czasu wolnego.

Warunki przyjęcia:

  • Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary lub zakończenie odbywania kary pozbawienia wolności;
  • Uprzednie dostarczenie wypełnionego kwestionariusza oraz pisemna akceptacja Regulaminu obowiązującego w Centrum (pliki do pobrania poniżej);
  • Potwierdzenie do zakwaterowania przez Kierownika Centrum;
  • Oddanie pod dozór Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja (zgoda na objęcie dozorem przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja jest wysyłana do Sądu Penitencjarnego po otrzymaniu postanowienia o wyznaczeniu Stowarzyszenia do wykonywania dozoru lub na wniosek – również mailowy – wychowawcy lub kierownika penitencjarnego przed wyznaczeniem posiedzenia Sądu Penitencjarnego w sprawie udzielenia zezwolenia na udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia) – warunek dotyczy wyłącznie osób warunkowo przedterminowo zwalnianych z odbywania kary ubiegających się o pobyt w Pro Domo.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości


Osoby zainteresowane pobytem lub ich przedstawicieli zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Centrum:

Agnieszka Szeliga-Żywioł
tel. 578 116 110
pn-wt w godz. 8:00-20:00
śr-pt w godz. 14:00-20:00
e-mail: agnieszkas.probacja@wp.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Pro domo

Kwestionariusz_dla osoby ubiegającej się o miejsce w Pro domo

Informacje o projekcie – ulotka

Treść-ulotki-Pro-domo