Działania na rzecz readaptacji skazanych i przeciwdziałania przestępczości.

Prowadząc dom pomocy postpenitencjarnej Centrum Integracji Pro  Domo działamy na rzecz ograniczenia szkód społecznych spowodowanych bezdomnością osób opuszczających zakłady karne. Pomagamy osobom skazanym przezwyciężyć problemy z adaptacją do życia na wolności.  Działając na polu wykonania orzeczeń karnych w ramach określonych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa polskiego staramy się  minimalizować ryzyko recydywy u osób, które popadły w konflikt z prawem.

 

Realizujemy działania z zakresu profilaktyki uzależnień,  poradnictwa prawnego, aktywizacji zawodowej i integracji społecznej.