Przeciwdziałanie przestępczości to nie tylko pogadanki w szkołach, ale też praca z dziećmi, których rodzice trafili do więzienia.


Małopolskie Stowarzyszenie Probacja prowadzi aktywne działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci więźniów oraz integracji rodzin dotkniętych izolacją penitencjarną, prowadząc programy rodzinne w jednostkach penitencjarnych okręgu krakowskiego oraz pracując z dziećmi i rodzinami w środowiskach lokalnych.

Stowarzyszenie zajmuje się walką ze stygmatyzacją dzieci więźniów, które „odbywają karę za nie swoje winy”, cierpią ze względu na obciążenie emocjonalne wyrokiem rodzica, ale też z powodu pogorszenia warunków ekonomicznych i uczucia osamotnienia.

Rodzina Razem. Centrum Pomocy dla Dzieci i Rodzin

Działania realizowane w ramach Centrum pomocy dla dzieci i rodzin są kompleksową ofertą pomocy skierowaną do mieszkających na terenie Małopolski dzieci i rodzin, w sytuacji izolacji penitencjarnej bliskiej osoby, oraz pomocy w procesie readaptacyjnym sprawców przestępstw, aby mogli w pełni spełniać funkcje opiekuńcze i wychowawcze.

Badania pokazują, że dzieci, których rodzic przebywał w więzieniu, są 3 razy bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym, wykazują częstsze zachowanie przestępcze i aspołeczne w porównaniu z ich rówieśnikami a 65 % chłopców, którzy mieli ojca w więzieniu trafi na drogę przestępczą jeśli nie otrzymają specjalistycznej pomocy.

Na podstawie wieloletniej praktyki pracy z rodzinami osadzonych w zakładach karnych osób, dostrzegamy wyraźną potrzebę podjęcia kompleksowych działań, obejmujących cały system rodzinny.

Nasze działania obejmą trzy obszary: pierwszym jest bezpośrednia praca indywidualna z rodzinami objętymi mentoringiem rodzinnym, mediacjami, interwencją kryzysową oraz wsparciem psychologicznym, drugim obszarem są grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i samopomocowe dla dorosłych członków rodzin, trzecim jest pogłębianie więzi rodzinnych i tworzenia wspólnoty między rodzinami podczas organizowanych wycieczek profilaktyczno-edukacyjnych.

Miejscem realizacji działań jest biuro stowarzyszenia mieszczące się przy Alejach Zygmunta Krasińskiego 9/26B, mieszkania i domy rodzin objętych projektem, zakłady karne oraz zorganizowane wcześniej spotkania plenerowe i wycieczki.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum pomocy Rodzinom osób osadzonych w menu głównym naszej strony internetowej.

Działania Centrum Pomocy Rodzinom są realizowane dzięki współfinansowaniu:

Rodzina Razem. Centrum Pomocy dla Dzieci i Rodzin​