DLA KOGO?


Projekt jest adresowany do prokuratorów oraz sędziów, w sytuacji wydania zarządzenia o zebraniu informacji o osobie, o którym mowa w przepisie art. 70a Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Art. 70a. 1. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprawca jest osobą uzależnioną lub używającą szkodliwie substancji psychoaktywnej, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zarządza zebranie przez osoby, które na zasadach wskazanych w ustawie uzyskały certyfikat specjalisty terapii uzależnień, informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.


JAK  PRACUJEMY?


Przeprowadzamy zebranie informacji w miejscu ustalonym z organem zarządzającym:

– we wskazanej prokuraturze,

– w siedzibie Stowarzyszenia  w Krakowie, przy Al. Zygmunta Krasińskiego 9/26a

– na terenie krakowskich jednostek penitencjarnych

Okres przygotowania informacji trwa od 7 do 14 dni. Po wyroku, na mocy orzeczenia sądu,  możemy objąć dozór nad osobą uzależnioną. Prowadzimy dozory we właściwości wszystkich sądów rejonowych Sądu Okręgowego w Krakowie.


DOŚWIADCZENIE


Nasi specjaliści terapii uzależnień mają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i używającymi szkodliwie środków odurzających oraz substancji psychotropowych

Wszyscy specjaliści terapii uzależnień spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (Dz. U. 2012 Poz. 58) oraz figurują w ewidencji specjalistów terapii uzależnień ujawnionej na stronie Internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl