Rodzina Razem. Centrum Dzieci i Rodzin


Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób, których członek rodziny odbywa karę pozbawienia wolności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Prowadzone działania mają zarówno charakter bezpośredni i są skierowane do osób doświadczających marginalizacji ze względu na osadzenie członka rodziny, jak i pośredni – ukierunkowany na uwrażliwienie grup zawodowych pracujących z dziećmi osób osadzonych oraz zwrócenie uwagi na potrzeby tych dzieci wśród ogółu społeczeństwa.


Projekt finansowany jest z programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Merytoryczny koordynator projekt: Ewelina Startek , tel 667 579 775

Administracyjny koordynator projektu: Ewelina Ćwiertnia