bajka


„POCZYTAJ MI” – czyli osadzeni rodzice nagrywają bajki swoim dzieciom


Projekt jest realizowany  przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja w jednostkach penitencjarnych okręgu krakowskiego od 2014 roku. Dotychczas z sukcesem zrealizowaliśmy ponad 20 edycji projektu. Współpracujemy z Fundacją Sławek, która zaczerpnęła pomysł z podobnej akcji organizowanej na terenie Wielkiej Brytanii  (http://www.storybookdads.org.uk/) 

„Poczytaj mi…” jest programem resocjalizacyjnym, sprzyjającym readaptacji społecznej skazanych, ukierunkowanym na integrację ich rodzin oraz kształtowanie umiejętności społecznych.

Cele  realizujemy poprzez udział skazanych w warsztatach podnoszenia kompetencji rodzicielskich, oraz czytanie i nagrywanie  bajek dla dzieci. Program zawiera elementy profilaktyki z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci. Rodzice osadzeni w zakładach karnych mają ograniczone możliwości angażowania się w procesy wychowawcze swoich dzieci oraz pozostawania z nimi w stałym kontakcie. Często trudne dla więźniów jest utrzymywanie systematycznych kontaktów z dziećmi w wyniku nieodpowiednich warunków podczas odwiedzin lub odległości między miejscem zamieszkania rodziny a zakładem karnym, w którym przebywa rodzic. Wychodząc naprzeciw powyższym ograniczeniom wydaje się być zasadnym stwarzanie dodatkowego narzędzia w utrzymywaniu kontaktów oraz pomoc w budowaniu więzi pomiędzy osadzonymi rodzicami a ich dziećmi, w postaci stwarzania możliwości nagrania przez osadzonych rodziców bajki. Daje to obydwu stronom szanse wspólnego działania. Otrzymanie nagranej przez tatę lub mamę CD bajki, to dla dziecka  możliwość pośredniego kontaktu z rodzicem – możliwość usłyszenia jego głosu, a niekiedy usłyszenia po raz pierwszy, że jest się przez niego kochanym. Tekst czytanej bajki stanowi wątek nawiązania kontaktu z dzieckiem, buduje pewien kod komunikacyjny, który dla dziecka jest bliski i bezpieczny.

Nawiązanie pozytywnych relacji rodzic-dziecko a także pomoc w podtrzymywaniu więzi rodzica z dzieckiem przeciwdziała czynnikom kryminogennym, na które narażeni są odizolowani od dzieci rodzice  oraz dzieci wychowujące się bez osadzonego rodzica. Z brytyjskich badań wynika, że utrzymywanie kontaktu z rodziną zmniejsza prawdopodobieństwo powtórnego popełnienia przestępstwa przez skazanego o 39%.  Poza tym w wielu przypadkach dobro dziecka staje się motywacją do zmiany swojego dotychczasowego postępowania przez skazanego.

Okładki na płyty z bajkami, Kraków grudzień 2017
Okładki na CD wykonane przez rodziców